Regulamin Serwisu retailpoland.pl

§1

 1. Właścicielem Serwisu retailpoland.pl, zwanego dalej Serwisem jest RetailPoland Consulting LTD UNIT 4E, ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, S63 5DB ROTHERHAM ENGLAND i adresie e-mail do korespondencji: info@retailpoland.pl, zwana dalej Spółką bądź Usługodawcą
 2. Serwis retailpoland.pl jest serwisem biznesowym skierowanym głównie do potencjalnych i faktycznych przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który opiera się na trzech głównych filarach: pomysł na biznes, współpraca z sieciami handlowymi, konstruowanie ofert. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może uzyskać informacje m.in. o gospodarce, finansowaniu, tworzeniu ofert, prowadzeniu relacji biznesowych
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. a) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, dostępny bezpłatnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://retailpoland.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, który określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z Usług oferowanych przez serwis biznes-firma.pl;
 2. b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu;
 3. c) Spółka – RetailPoland Consulting LTD UNIT 4E, ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, S63 5DB ROTHERHAM ENGLAND zwana również Usługodawcą;
 4. d) Partner – oznacza firmy oraz inne instytucje finansowe oraz podmioty gospodarcze, z którymi Spółka nawiązała współpracę lub nawiąże współpracę w przyszłości.
 5. e) Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.

§3

Zakres usług świadczonych przez Serwis obejmuje:

 1. a) publikację i bezpłatne udostępnianie Użytkownikom Serwisu treści w formie artykułów o tematyce biznesowej – Usługa informacyjna,
 2. b) umożliwienie Użytkownikowi zadania Pytania wybranemu Ekspertowi poprzez Formularz Zgłoszeniowy oraz uzyskanie odpłatnej Porady. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi udzielania Porady online określa odrębny Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§4

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do świadczenia danej Usługi.
 2. Usługodawca, będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.), chroni dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe gromadzone są wyłączenie dla potrzeb realizacji danej Usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§5

 1. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z witryny http://retailpoland.pl, serwis korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników zbierając w ten sposób informacje o adresie IP. Nie udostępnienie, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, za co retailpoland.pl nie odpowiada.
 2. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego Użytkownika i jego danych, jak również mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki cookies.

§6

 1. Żeby korzystać z Serwisu wymagane jest:
 2. a) podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza)
 3. b) posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 4. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Usługodawcy, Usługodawca nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie, jak również Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie.
 6. Usługodawca informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

§7

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL.
 2. Wgląd do informacji i poszczególnych części Serwisu który nie wymaga zalogowania/rejestracji jest anonimowy.

§8

 1. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie, jak również udostępniane za jego pośrednictwem należą do Usługodawcy lub Partnerów Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżn.zm.).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za komentarze Użytkowników, osób zarejestrowanych oraz teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie Autorów.

§9

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu.
 2. Reklamację, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Użytkownik przesyła drogą elektroniczną na adres: info@retailpoland.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Informacja o wyniku reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Użytkownika.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.